Forskrift om apotek (apotekforskriften)

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 26. februar 2001 med hjemmel i lov av 2. juni 2000 nr. 39 om apotek § 1-2 fjerde ledd, § 1-6 tredje ledd, § 2-2 annet ledd, § 2-14, § 3-11, § 4-3 tredje ledd, § 5-1 tredje ledd, § 5-2 annet ledd, § 5-3 annet ledd, § 5-4 første og fjerde ledd, § 5-5 tredje ledd, § 5-6 annet ledd, § 6-1 første, annet og tredje ledd, § 6-3, § 6-10 annet ledd, § 6-12 tredje ledd og § 9-2. Endringer: Endret ved forskrifter 21 mars 2002 nr. 338, 10 juni 2003 nr. 690, 3 feb 2005 nr. 92, 12 nov 2009 nr. 1367.

Lovdata lenke til dette dokumentet

INNHOLD

Forskrift om apotek (apotekforskriften)

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
    § 1. Virkeområde
    § 2. (Opphevet ved forskrift 12 nov 2009 nr. 1367, i kraft 1 jan 2010).

Kapittel 2. Apotekkonsesjon
    § 3. Apotekkonsesjonens virkeområde
    § 4. Søknadens innhold
    § 5. Dokumentasjon av økonomisk evne til å drive faglig forsvarlig
    § 6. Dokumentasjon av forutsetninger for faglig virksomhet
    § 7 – § 9. (Opphevet ved forskrift 12 nov 2009 nr. 1367, i kraft 1 jan 2010).
    § 10. Nærstående
    § 11. Alternativ oppfyllelse av vilkår for apotekkonsesjon
    § 12. Søknadsgebyr
    § 13. Konkurransepolitiske hensyn

Kapittel 3. Konsesjon til drift av apotek
    § 14. Søknad om driftskonsesjon
    § 15. Apotekerens tilstedeværelse i apoteket
    § 16. Stedfortredere
    § 17. Uskikkethet
    § 18. Politiattest
    § 19. Godkjenning av lokaler

Kapittel 4. Krav til apotekvirksomheten
    § 20. (Opphevet ved forskrift 12 nov 2009 nr. 1367, i kraft 1 jan 2010).
    § 21. Krav til lokalene
    § 22. (Opphevet ved forskrift 12 nov 2009 nr. 1367, i kraft 1 jan 2010).
    § 23. Oppbevaring av legemidler mv.
    § 24. (Opphevet ved forskrift 12 nov 2009 nr. 1367, i kraft 1 jan 2010).
    § 25. Apotekets åpningstider
    § 26. Apotekets forhandlingsplikt
    § 27. Vareleveranser mellom apotek
    § 27a. Plikt til å lagerføre legemidler
    § 28. Bokføringsplikt
    § 29. Revisjon, attestasjon og innsending av regnskap
    § 30. Kontroll med narkotika og psykotrope stoffer mv.
    § 31. Narkotikaregnskap
    § 32. Oppbevaring av narkotikaregnskap
    § 33. Melding om tap av narkotika og psykotrope stoffer mv.
    § 34. Definisjon av internkontroll og avvik
    § 35. Plikt til internkontroll
    § 36. Innholdet av internkontrollen
    § 37. Dokumentasjon

Kapittel 5. Salg og markedsføring
    § 38. (Opphevet ved forskrift 12 nov 2009 nr. 1367, i kraft 1 jan 2010).
    § 39. Sykehusapoteks leveringsrett
    § 40. Tjenesteyting i apoteket
    § 40a. Samarbeid med grossist
    § 40b. Legemidler for kassasjon
    § 41. Legemiddelforsendelse
    § 42. (Opphevet ved forskrift 12 nov 2009 nr. 1367, i kraft 1 jan 2010).
    § 43. Forsendelse til utleveringssted
    § 44. Fraktrefusjon
    § 45. Eksponering og tilgjengelighet av legemidler
    § 46. Medisinsk informasjon
    § 47. Adressert reklame o.l.
    § 48. Påminnelsesreklame
    § 49. Markedsføring av priser og rabatter
    § 50. Forholdet til rekvirenter

Kapittel 6. Medisinutsalg
    § 51. Etablering og overføring av medisinutsalg
    § 52. Avkall på medisinutsalg
    § 53. (Opphevet ved forskrift 12 nov 2009 nr. 1367, i kraft 1 jan 2010).
    § 54. Medisinutsalgets lokaler og inventar
    § 55. Oppbevaring av legemidler
    § 56. Utlevering av legemidler fra medisinutsalg
    § 57. Legemidler mv. som kan selges i medisinutsalg
    § 58. Fortegnelse over vareutvalget
    § 59. Merking av varer
    § 60. Forholdet mellom apotek og medisinutsalg
    § 61. Ledelse av medisinutsalg
    § 62. Ansvarsforhold og tilsyn

Kapittel 7. Ikrafttredelse
    § 63. Ikrafttredelse