Læreplaner

Programområde for apotekteknikk - læreplan i felles programfag Vg3

Formål

Programområdet apotekteknikk skal bidra til å dekke apotekbransjens behov for kvalifisert personell. Faget skal bidra til rådgivning og sikker håndtering av legemidler og regelverk. I tillegg skal apotekteknikeren bidra til bedre folkehelse gjennom profesjonell informasjon og veiledning.  

Opplæringen skal bidra til at apotekteknikere kan håndtere legemidler og andre apotekvarer. Videre skal opplæringen utvikle evne til selvstendig arbeid innenfor eget ansvarsområde og til kommunikasjon og samhandling med øvrig personale. Opplæringen skal bidra til utvikle apotekteknikere som kan formidle eksakt informasjon om apotekenes produkter og ekspedere og veilede kunder. 

Opplæringen skal være praksisnær og tverrfaglig og bidra til helhetlig bransjeforståelse. Det skal legges vekt på planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering i tråd med gjeldende regelverk.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er apotektekniker.  

Struktur

Programområde for apotekteknikk består av tre programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.  

Oversikt over programfagene:  

Årstrinn  

Programfag  

Vg3  

Helsefremmende arbeid  

Kommunikasjon og samhandling  

Yrkesutøvelse  


Beskrivelse av programfagene

Helsefremmende arbeid

Faget handler om veiledning av kunder og om forebygging og behandling av plager og sykdommer.  Legemiddelkunnskap og informasjon om riktig legemiddelbruk står sentralt. I faget inngår også tekniske hjelpemidler, sykepleieartikler, naturlegemidler, naturmidler, andre apotekvarer og førstehjelp.  

Kommunikasjon og samhandling

Faget handler om individuelt tilpasset informasjon og veiledning. Sentralt står kommunikasjonsteknikker, service og samhandling med kunder og samarbeidspartnere. Videre dekker faget etisk refleksjon og konflikthåndtering.  

Yrkesutøvelse

Faget handler om legemiddelframstilling, logistikk og teknisk håndtering av legemidler og andre varer.  Håndtering av apotekenes IT-systemer, prinsipper for kvalitets- og internkontroll og relevant regelverk inngår også.  

Timetall

Timetall er oppgitt i enheter på 60 minutter.   

Vg3  

Helsefremmende arbeid: 371 årstimer        

Kommunikasjon og samhandling: 139 årstimer  

Yrkesutøvelse: 417 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I apotekteknikk forstås grunnleggende ferdigheter slik:  

Å kunne uttrykke seg muntlig i apotekteknikk innebærer å veilede og informere kunder om varer og tjenester og regler for legemiddelsalg.  

Å kunne uttrykke seg skriftlig i apotekteknikk innebærer å skrive av bruksanvisning fra resept til apotekets etikett på legemidlet og å skrive referat.  

Å kunne lese i apotekteknikk innebærer å forstå resepter, rekvisisjoner og faglig informasjon. Videre betyr det å sette seg inn i relevant regelverk, prosedyrer og instrukser.  

Å kunne regne i apotekteknikk innebærer å beregne og håndtere betaling for varer og gjøre enkle beregninger i forbindelse med håndtering av legemidler.  

Å kunne bruke digitale verktøy i apotekteknikk innebærer å bruke relevant programvare i forbindelse med registrering av resepter, oppgjør med kunder og logistikkarbeid. Det innebærer også å innhente informasjon om aktuelle apotekvarer.  

Kompetansemål

Helsefremmende arbeid

(APO3Z01 - Helsefremmende arbeid)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for hva et legemiddel er, og informere kunden om originalpreparat, synonympreparater og parallellimporterte legemidler
 • beskrive kroppens opptak, fordeling, nedbryting og utskillelse av legemidler
 • gjøre rede for legemidlers ulike virkningsmekanismer i kroppen
 • veilede kunder om bruksområder for reseptfrie legemidlers virkning og aktuelle bivirkninger
 • gjøre rede for bruk av utvalgte reseptpliktige legemidler
 • veilede om riktig legemiddelbruk og gi eksempler på årsaker til og konsekvenser av feil legemiddelbruk
 • gjøre rede for folkemedisinsk tradisjon
 • informere om bruk av droger, naturlegemidler og naturmidler og håndtere andre alternative midler som selges i apotek
 • veilede kunder i valg og bruk av apotekvarer
 • instruere kunder med spesielle behov i bruk av tekniske hjelpemidler og ulike sykepleieartikler
 • utføre førstehjelp som er relevant for yrkesutøvelsen

Kommunikasjon og samhandling

(APO3Z02 - Kommunikasjon og samhandling)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • formidle informasjon til kunder i ulike livssituasjoner og med ulike behov
 • kommunisere og samhandle med kunder, kollegaer og andre fagpersoner
 • drøfte apotekteknikerens rolle i det tverrfaglige samarbeidet
 • bruke ulike strategier for konflikthåndtering
 • drøfte kjennetegn på profesjonell kundebehandling
 • yte service til kunder
 • drøfte yrkesetiske problemstillinger og utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer
 • gjøre rede for innholdet i det relevante regelverket om forbrukernes rettigheter og plikter
 • håndtere klager i samsvar med regelverket
 • beherske engelske faguttrykk
 • følge gjeldende regelverk om taushetsplikt og personvern

Yrkesutøvelse

(APO3Z03 - Yrkesutøvelse)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere eget arbeid
 • drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for apotekteknikeren
 • bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt
 • kontrollere og rydde på plass varer og legemidler etter aktuelle lagersystemer og gjeldende regler for oppbevaring
 • bruke relevante digitale verktøy i arbeidet
 • bruke ATC-klassifikasjonssystemet i apotekarbeidet
 • selge reseptfrie legemidler og handelsvarer basert på produktkunnskap og i samsvar med gjeldende regelverk og etiske retningslinjer
 • registrere, klargjøre og utlevere reseptmedisin i samarbeid med farmasøyt og i henhold til gjeldende regelverk
 • anbefale hensiktsmessig legemiddelform og veilede i bruken av denne
 • framstille kremer, salver og flytende legemidler og dosere legemidler i henhold til prinsippene for god produksjonspraksis
 • tilvirke, omsette, markedsføre og kontrollere legemidler i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre arbeidet i tråd med kvalitets- og internkontrollsystemet
 • planlegge og gjennomføre kampanjeaktiviteter
 • håndtere legemiddelavfall i samsvar med gjeldende regelverk
 • planlegge og gjennomføre tiltak i tråd med prinsippene for universell utforming
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

Vurdering

Vg3 apotekteknikk  

Bestemmelser for sluttvurdering:  

Standpunktvurdering  

Ordning  

Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene.

 

Eksamen for elever    

Ordning  

Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår. Eksamenen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 


Eksamen for privatister
  

Ordning  

Privatisten skal opp til skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.   

Eksamene blir utarbeidet og sensurert lokalt.  


De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.