Advarsel
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 331
Menu

Lærerveiledning - Del 5 Oppdrett og miljø

Lærerveiledning - Del 5 Oppdrett og miljø

Kap. 1 Aktuelle oppdrettsarter

Det er det først og fremst livssyklusen til de mest aktuelle oppdrettsartene en må konsentrere seg om, og sammenligne den naturlige livssyklusen med slik den er i oppdrett. Elevene må også lære seg viktige ytre kjennetegn hos de vanligste artene, slik at de f.eks. kan skille en ørret fra en laks, likeså kjennetegn på de ulike livsstadiene. Dette er oppgaver de kan få i praksisperioden. De må også forstå hvorfor enkelte arters tidlige stadier må fôres med levende fôr. Det må også poengteres hvorfor enkelte arter velger å gyte masse små rogn fritt i vannmassene mens andre gyter få store egg som beskyttes inntil de blir klekt.

Kap. 2 Vannkvalitet

Eleven må kjenne til de viktigste miljøkravene til den enkelte oppdrettsorganismen, og hvordan miljøfaktorene innvirker på vekst og trivsel. Det er viktig å understreke at det er krav i lovverket at oppdretteren må legge til rette for et best mulig miljø for oppdrettsorganismen. Gjennom praksisperioder bør eleven foreta målinger av ulike miljøparameter som f.eks. temperatur, oksygen, saltholdighet, pH og CO2.. Ut fra målte verdier må eleven foreta en vurdering om de er bra eller mindre bra.

Kap. 3 Miljøpåvirkninger

Eleven må få gode kunnskaper om miljøutfordringene i havbruksnæringen og derved kunne ha balanserte synspunkter i diskusjon med motstandere av næringen. Dette kan gjøres ved at klassen deles inn i to grupper, den ene argumenterer for og den andre gruppen mot. Elevene bør også diskutere hvordan næringen kan gjøres mere bærekraftig.

Kap. 4 Fiskehelse

Det viktigste er å innprente eleven gode smitteforebyggende rutiner både i teori og ute i praksis. Eleven må først og fremst ha god oversikt over de viktigste sykdommene næringen sliter med i dag, men også litt kjennskap til «gamle» sykdommer vi nå har god kontroll med takket være effektive vaksiner. I praksisperioder bør eleven få trening i å obdusere fisk og se etter sykdomstegn på død fisk og svimere. Hvis det er mulig bør eleven få være tilstede evt. delta ved vaksinasjon av fisk.

Kap. 5 Avlsarbeid

Eleven må forstå grunntrekkene i hvordan avlsarbeidet kom i gang og drives i dag, og at dagens oppdrettsfisk er resultat av et langvarig og systematisk avlsarbeid.

Del 6 Fiskens fôr

Undervisningen om fiskefôr bør gå parallelt med gjennomgang av fôring og utfôringsutstyr. Selv om mye av fôrberegningene gjøres på data, må eleven ha grunnkunnskaper om hvordan en enkelt beregner daglig utfôring for en viss mengde fisk ut fra temperatur og fiskestørrelse. Eleven må kjenne de viktigste bestanddelene i fôret og kunne bruke de vanligste begrepene. I praksisperioden må elevene få erfaring med hvordan fôringen gjøres på anleggene der de er utplassert, være med på uttak av fôrprøver og sikting av fôr for å beregne støvprosent.

Forlaget Vett&Viten

Tollbugata 54

3044 Drammen

Norway

(+47) 66 84 90 40

Om oss

  • Forlaget Vett & Viten AS (etablert i 1987) utgir lærebøker for videregående skole, teknisk fagskole, høyskole, universitet og til bruk i etter- og videreutdanning.

Våre produkter

  • Hvis du har spørsmål om våre produkter, eller ønsker veiledning eller råd om hvilke læremidler som passer din skole, oppfordrer vi til å ta kontakt med forlaget direkte.

Sosiale medier