Menu

Utdanning/Forskning

Filter
Vis ant.: 

Nettlenke Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) skal bidra til økt verdiskaping og bærekraft i sjømatnæringen. I dialog med næringen utformer FHF strategier for forskning og utvikling (FoU), tar initiativ til og finansierer FoU-prosjekter, og driver forskningsformidling.

417

Nettlenke Nofima

Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

427

Nettlenke Havforskingsinstituttet

Med nærare 700 tilsette er Havforskingsinstituttet det største marine forskingsmiljøet i Noreg. Hovudansvaret vårt er å forske for å kunne gi råd til det offentlege om akvakultur og om økosystema i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsona. Derfor er rundt halvparten av verksemda vår finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet.

405

Nettlenke Norsk institutt for vannforskning

Stiftelsen Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er et nasjonalt forskningsinstitutt. Instituttet utfører forskning, undersøkelser, utviklingsarbeid og utredninger, og bidrar i stadig økende grad med kunnskap om, og løsninger på, internasjonale vannfaglige spørsmål.

448

Nettlenke Akvaplan Niva AS

Akvaplan-niva provides consultancy, research and laboratory services to companies, authorities, NGO's and other customer worldwide.

425

Nettlenke Møreforsking

Møreforsking driv forsking innan samfunnsplanlegging, velferd, logistikk, nærings- og transportøkonomi, og anvendt forsking og utviklingsarbeid retta mot marine og maritime næringar. Vi tek på oss oppdrag for kundar innan næringsliv og offentleg sektor både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

447

Nettlenke Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

NIFES er et forskningsinstitutt med forvaltningsoppgaver, knyttet til Fiskeri- og kystdepartementet. Instituttet driver forskning knyttet til ernæring; fôr til fisk - og fisk som mat og driver rådgiving til støtte for myndigheter, næring og forvaltning i arbeidet for å sikre trygg og sunn sjømat, både fra fiskeriene og akvakultur.

403

Nettlenke Norconserv

Stiftelsen Norconserv har som formål å fremme forskning og kompetanse innen området

  • næringsmidler med forlenget holdbarhet basert på marint råstoff
400

Nettlenke Nordlandsforskning

Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder. Vi har stor faglig bredde og arbeider tverrfaglig. Nordlandsforskning bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

406

Nettlenke Norges fiskerihøgskole

Norges fiskerihøgskole (NFH) er Universitetet i Tromsø sin faglige enhet med ansvar for forskning og undervisning rettet mot norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.

425

Nettlenke Norsk Sjømatsenter

Norsk Sjømatsenter er en stiftelse som fremmer bruk av sjømat ved å øke kompetansen om sluttproduktet i alle ledd i næringen.

413

Nettlenke NTNU

Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag.

462

Forlaget Vett&Viten

Tollbugata 54

3044 Drammen

Norway

(+47) 66 84 90 40

Om oss

  • Forlaget Vett & Viten AS (etablert i 1987) utgir lærebøker for videregående skole, teknisk fagskole, høyskole, universitet og til bruk i etter- og videreutdanning.

Våre produkter

  • Hvis du har spørsmål om våre produkter, eller ønsker veiledning eller råd om hvilke læremidler som passer din skole, oppfordrer vi til å ta kontakt med forlaget direkte.

Sosiale medier