Menu

Formål med felles programfag VG2

Felles programfag for akvakultur har til hensikt å gi den enkelte kompetanse for å kunne utføre yrke i en teknologisk avansert og eksportrettet næring basert på biologisk produksjon. Dette omfatter krav til kvalitet i prosesser og produkter, kunnskaper om markedsmekanismer og næringas betydning og plass i samfunnet.

Programfagene skal gi den enkelte muligheter til å bidra til fortsatt vekst og utvikling av næringen. Med dette som basis skal programfagene danne grunnlag for kontinuerlig kompetanseutvikling, endringskompetanse og livslang læring. Fagene skal legge grunnlag for videre yrkesutdanning i akvakultur eller videre studieforberedende utdanning innen naturforvaltning. Programfagene skal gi kandidaten grunnlaget for å tegne lærekontrakt i akvakulturfaget. Videre skal de gi kunnskaper og ferdigheter innen daglig røkting og drift av ulike typer akvakulturanlegg, basert på de biologiske prosesser til aktuelle oppdrettsarter i Norge. Programfagene skal gi forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.

I tillegg til å gi en grunnleggende forståelse og erfaring for arbeid og yrkesutøvelsen i et etisk og moralsk perspektiv, skal programfagene bidra til å utvikle evne til samarbeid, refleksjon, kreativitet, og tverrfaglig tenking. Opplæringen i felles programfag skal bidra til å favne bredden i akvakulturnæringa både når det gjelder arter, anleggstyper og driftsformer gjennom arbeid med et utvalg av lokale produksjoner. Det skal være en sammenheng mellom teori og praktisk opplæring i skole og samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv.

Les mer

Vurdering i felles programfag VG2

  • Standpunktvurdering
  • Eksamen for elever
  • Eksamen for privatister

 

Standpunktvurdering

 

Programfag Ordning
Drift og produksjon
Anlegg og teknikk
Oppdrett og miljø
Elevene skal ha standpunktkarakter i hvert av programfagene

 

Eksamen for elever

 

Programfag Ordning
Drift og produksjon
Anlegg og teknikk
Oppdrett og miljø
Elevene skal opp til tverrfaglig praktisk-muntlig eksamen. Oppgaven utarbeides og sensureres lokalt med ekstern sensor

 

Eksamen for privatister

 

Programfag Ordning
Drift og produksjon Anlegg og teknikk Oppdrett og miljø

Privatistene skal opp til tverrfaglig skriftlig eksamen. 6 timer

Privatistene skal opp til tverrfaglig praktisk-muntlig eksamen. Oppgaven utarbeides og sensureres lokalt med ekstern sensor

 

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Forlaget Vett&Viten

Tollbugata 54

3044 Drammen

Norway

(+47) 66 84 90 40

Om oss

  • Forlaget Vett & Viten AS (etablert i 1987) utgir lærebøker for videregående skole, teknisk fagskole, høyskole, universitet og til bruk i etter- og videreutdanning.

Våre produkter

  • Hvis du har spørsmål om våre produkter, eller ønsker veiledning eller råd om hvilke læremidler som passer din skole, oppfordrer vi til å ta kontakt med forlaget direkte.

Sosiale medier