Menu

Beskrivelse av felles programfag VG2

  • Drift og produksjon
  • Anlegg og teknikk
  • Oppdrett og miljø

Drift og produksjon

Programfaget omfatter grunnleggende arbeidsprosesser og yrkesutøvelse knyttet til drift og vedlikehold av akvakulturanlegg i henhold til god hygiene, helse, miljø og sikkerhet, riktig utstyrsvalg, økonomi og sikring av oppdrettsorganismenes optimale vekst og trivsel. Programfaget omfatter bruk av ferskvann og sjøvann til oppdrett av fisk, alger og dyr i de ulike livsstadier, årssykluser og miljø.
Kvalitetssikring av arbeidsprosesser og produkt, og betydningen av slikt arbeid i forhold til kvaliteten på det endelige produkt, står sentralt i programfaget. Lover og forskrifter som regulerer næringsutøvelsen nasjonalt og internasjonalt er også viktige elementer.

Anlegg og teknikk

Programfaget omfatter oppbygning, virkemåte og drift av anleggstyper, redskaper og utstyr for fisk-, skalldyr- , plankton- og algeproduksjon. Her inngår praktisk bruk og vedlikehold av utstyr, redskaper, framkomstmidler og instrumenter knyttet til arbeid på oppdrettsanlegg. Sikring og vedlikehold av anlegg basert på god materialkunnskap utgjør en sentral del av programfaget.
Teoretisk kurs for truck, kran (stroppe og signalgiverkurs) og begrenset radiotelefonisertifikat for den maritime mobile VHF-tjenesten i henhold til gjeldende krav ligger i dette programfaget.

Oppdrett og miljø

Programfaget omfatter kunnskapen om aktuelle oppdrettsarter og det omkringliggende miljø. Måling og vurdering av kjemiske og fysiske miljøparametre, fiskehelse og praktisk hygienearbeid er sentralt.
Fôr og fôring av oppdrettsorganismer basert på kunnskapen om artsspesifikke ernæringskrav er meget viktige elementer i faget. Videre skal programfagene gi en økologisk forståelse for den gjensidige påvirkningen mellom akvakulturanlegg og miljø.

Forlaget Vett&Viten

Tollbugata 54

3044 Drammen

Norway

(+47) 66 84 90 40

Om oss

  • Forlaget Vett & Viten AS (etablert i 1987) utgir lærebøker for videregående skole, teknisk fagskole, høyskole, universitet og til bruk i etter- og videreutdanning.

Våre produkter

  • Hvis du har spørsmål om våre produkter, eller ønsker veiledning eller råd om hvilke læremidler som passer din skole, oppfordrer vi til å ta kontakt med forlaget direkte.

Sosiale medier